TOPIC 5 CARBON NANOMATERIALS IN CLEAN ENERGY HYDROGEN SYSTEMS
  • Formation of nanopores on the van der Waals surfaces of the layered GaSe crystals for accumulation and storage of hydrogen. Kovalyuk Z.D., Bakhtinov A.P., Vodop’yanov V.N., Zaslonkin A.V., Netyaga V.V.
  • Thermostability on air of some powdery carbides. Kudin V.G., Sudavtsova V.S., Shevchenko M.A., Kobylinskaya N.G.
  • Opening of secret of Etruscan decorations from gold. Chernienko V.V., Zabolotnyi O.V., Tigarev V.M., Pavlyshko Je.G.